AktüelEkonomiEkonomi PolitikAB’nin Daha Fazla Büyümeye Değil, Bir İstikrar ve Refah Uzlaşısına İhtiyacı Var

238 akademisyen, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerine Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yerine insani ve ekolojik esenliğe öncelik veren ekonomik büyümenin ötesinde bir geleceği planlama  çağrısında bulundu Gazedda Çeviri Bu hafta (geçtiğimiz hafta) bilim insanları, politikacılar ve karar vericiler dönüm noktası niteliğinde bir konferans için Brüksel’de bir araya geldi.  Avrupa Parlamentosu’ndan beş farklı politik grubun yanı sıra sendika ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği bu etkinliğin amacı Avrupa’da “büyüme ötesi ekonomi”nin olasılıklarını incelemektir. Gayri Safi Yurt İçi...
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısEkim 3, 2018
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

238 akademisyen, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerine Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yerine insani ve ekolojik esenliğe öncelik veren ekonomik büyümenin ötesinde bir geleceği planlama  çağrısında bulundu


Gazedda Çeviri


Bu hafta (geçtiğimiz hafta) bilim insanları, politikacılar ve karar vericiler dönüm noktası niteliğinde bir konferans için Brüksel’de bir araya geldi.  Avrupa Parlamentosu’ndan beş farklı politik grubun yanı sıra sendika ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği bu etkinliğin amacı Avrupa’da “büyüme ötesi ekonomi”nin olasılıklarını incelemektir.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın artışı, son yetmiş yıldır, Avrupa ülkelerinin birincil ekonomik hedefi olarak durmaktadır. Ancak ekonomilerimizin büyümesiyle birlikte çevreye verdiğimiz olumsuz etki de artmaktadır. Bu gezegendeki insanlık için güvenli yaşam alanının sonuna gelmiş durumdayız ve ekonomik aktivite ile kaynak kullanımı veya kirlilik arasında gerekli seviyeye yakın bir ayrışma yapıldığına dair bir işaret yok. Bugün, Avrupa ülkeleri içerisindeki sosyal problemleri çözmek için daha fazla büyümeye gerek yoktur. Hali hazırda var olan gelir ve zenginliğin daha adil dağıtımı gereklidir.

Büyüme, aynı zamanda azalan üretim kazançları, doygunlaşan piyasalar ve ekolojik bozulmadan ötürü zorlaşmaktadır. Varolan eğilimler devam ettiği sürece, önümüzdeki on yıl içerisinde Avrupa’da hiçbir gelişim olmayabilir. Şu an verilen tepki, daha fazla borçlanma, çevre ile ilgili denetimlerin yırtılıp atılması, çalışma saatlerinin uzatılması ve sosyal yardımların kesilmesi ile büyümenin ateşlenmesidir. Her ne pahasına olursa olsun ekonomik büyüme arayışındaki bu saldırgan tutum, toplulukları bölmekte, ekonomik istikrarsızlık yaratmakta ve demokrasiye zarar vermektedir.

En azından şimdiye kadar gücü elinde bulunduranlar bu sorunlarla ilgilenme yanlısı olmadılar. Avrupa Komisyonu’nun GSYİH’den Öte projesi, GSYİH ve Ötesi oldu. Resmi söylem halen büyüme –  “sürdürülebilir”, “yeşil”, veya “kapsayıcı” olarak şekillendirilmiş – fakat ilk ve öncelikli olarak büyüme. BM’nin yeni sürdürülebilir kalkınma hedefleri dahi tüm ülkeler için, büyüme ve sürdürülebilirlik arasındaki temel çelişkiye rağmen, politik bir hedef olarak ekonomik büyüme arayışını içermektedir.

İyi haber şu ki sivil toplum ve akademi içerisinde büyüme-ötesi bir hareket gelişmektedir. Farklı yerlerde farklı isimleri vardır: décroissance, Postwachstum, istikrarlı devlet (steady-state) veya donat ekonomileri (doughnut economics), büyüme içermeyen refah, bunlardan bazıları. 2008’den beridir düzenli küçülme konferansları binlerce katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Yeni bir küresel inisiyatif olan Sağlıklı Ekonomiler İttifakı [Wellbeing Economies Alliance] (veya WE-All), bu hareketler arasında bağlantılar kurarken, bir Avrupa araştırma ağı “ekolojik makroekonomik modeller” geliştiriyor. Yapılan çalışma, yaşam kalitesinin geliştirilmesinin, dünyadaki canlılığın restore edilmesinin, eşitsizliğin azaltılmasının ve anlamlı işler sunulmasının mümkün olduğunu önermektedir. Ve tüm bunlar ekonomik büyümeye ihtiyaç duyulmadan, yasaları yürürlülüğe koyarak şu anki büyüme bağımlılığı aşılabilir.

Önerilen değişikliklerden bazıları kaynak kullanımının sınırlandırılmasını, yükselen eşitsizlik dalgasını önlemek için ilerici vergilendirmeyi ve çalışma saatlerinin kademeli azaltılmasını içermektedir. Kaynak kullanımının azaltılması için bir karbon vergisi konulabilir, ve gelir dağılımı herkese bölüştürülebilir veya sosyal progamların finansı için kullanılabilir. Asgari ve azami gelirlerin belirlenmesi eşitsizliği daha da azaltırken, bakım hizmetlerinin yeniden bölüştürülmesine yardımcı olur ve demokrasiye zarar veren güç dengesizliklerini azaltır. Yeni teknolojiler çalışma saatlerinin azaltılması ve hayat kalitesinin artırılması için kullanılabilecekken, bunun yerine işçilerin kitlesel olarak işten çıkarılması ve az sayıdaki ayrıcalıklının karını artırmak için kullanılıyor.

Önümüzde duran tehlikeye bakıldığında, politikacı ve politika oluşturucuların büyüme ötesi gelecek olanakları için araştırma yapmamaları sorumsuzca olacaktır. Brüksel’de yapılan konferans umut veren bir başlangıçtır, ama daha güçlü kararlılıklar gerektirmektedir. Tüm Avrupa’yı temsil eden bir grup duyarlı sosyal ve doğa bilimci olarak, Avrupa Birliği’ne, enstitülerine ve üye devletlerine çağrımızdır:

1-AB Parlamentosu’nda büyüme sonrası geleceğe ilişkin özel bir komisyon kurulmalıdır. Bu komisyon, aktif olarak büyümenin geleceğini tartışmalı, büyüme-sonrası gelecek için alternatif politikalar tasarlamalı ve büyüme arayışının kapsayıcı bir politika hedefi olarak görülmesini yeniden değerlendirmeye almalıdır.

2-Alternatif göstergeler AB ve üyesi devletlerin makroekonomik çerçevesine dahil edilmelidir. Ekonomi politikaları; insan refahı, kaynak kullanımı, eşitsizlik ve çalışma koşulları üzerindeki etkiler üzerinden değerlendirilmelidir. Karar verme aşamasında bahse konu olan göstergeler gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla öncelikli hale getirilmelidir.

3-İstikrar ve büyüme paktı (SGP), bir istikrar ve refah paktına dönüştürülmelidir. SGP, hükümetin bütçe açıklarını ve ulusal borcu kısıtlamayı hedefleyen bir dizi kuraldır. Bu, üye devletlerin yurttaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamasını, kaynak kullanımını azaltmayı ve atık emisyonunu istikrarlı bir seviyeye getirmeyi temin edecek şekilde revize edilmelidir.

4-Her üye devlette ekonomik geçiş için bakanlık kurulmalıdır. Doğrudan insani ve ekolojik refaha odaklanan yeni bir ekonomi, bugünün ekonomik büyümeye endeksli ekonomik yapısından çok daha iyi bir gelecek sunabilir.

İmzacılar:

Dr Dan O’Neill, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Federico Demaria, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Giorgos Kallis, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Kate Raworth, Author of ‘Doughnut Economics’, UK

Dr Tim Jackson, Professor, University of Surrey, UK

Dr Jason Hickel, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK

Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa

Dr Marta Conde, President of Research & Degrowth, Spain

Dr Kevin Anderson, Deputy Director, Tyndall Centre for Climate Change Research, UK

Dr Steve Keen, Professor, Kingston University, UK

Dr Saskia Sassen, Professor of Sociology, Columbia University, USA

Dr Ann Pettifor, Director, Policy Research in Macroeconomics (PRIME), UK

Dr Serge Latouche, Université Paris Sud, France

Dr Kate Pickett, Professor, University of York, UK

Dr Susan George, President of the Transnational Institute-TNI, Netherlands

Dr Joan Martinez Alier, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia

Dr David Graeber, Professor, London School of Economics, UK

Dr Juan Carlos Monedero Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Dr Dominique Méda, Professor, University Paris Dauphine, France

Dr Lourdes Beneria, Professor Emerita, Cornell University, USA

Dr Inge Røpke, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Niko Paech, Professor, University of Siegen, Germany

Dr Jean Gadrey, Professor, University of Lille, France

Dr Nadia Johanisova, Lecturer, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Dr Wolfgang Sachs, Research Director Emeritus, Wuppertal Institut, Germany

Dr Stefania Barca, Senior Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Gilbert Rist, Emeritus Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland

Dr György Pataki, Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Simone D’Alessandro, Professor, University of Pisa, Italy

Dr Ian Gough, Visiting Professor, London School of Economics, UK

Dr Iñigo Capellán-Pérez, Researcher, University of Valladolid, Spain

Dr Amaia Pérez Orozco, Researcher, Colectiva XXK, Spain

Dr Max Koch, Professor, Lund University, Sweden

Dr Fabrice Flipo, Professor, Institut Mines Télécom-BS et LCSP Paris 7 Diderot, France

Dr Matthias Schmelzer, Researcher, University of Jena and Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Óscar Carpintero, Associate Professor, University of Valladolid, Spain

Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark

Dr Christos Zografos, Pompeu Fabra University, Spain

Dr Tereza Stöckelová, Associate Professor, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Dr Alf Hornborg, Professor, Lund University, Sweden

Dr Eric Clark, Professor, Lund University, Sweden

Dr Miklós Antal, Researcher, University of Leeds, UK

Dr Jordi Roca Jusmet, Professor, Universitat de Barcelona, Spain

Dr Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium

Dr Erik Swyngedouw, Professor, University of Manchester, UK

Dr Christian Kerschner, Assistant Professor, Modul University Vienna, Austria

Dr Agata Hummel, Assistant Professor, University of Adam Mickiewicz, Poland

Dr Frank Moulaert, Emeritus Professor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Dr Frank Adler, Researcher, Brandenburg-Berlin Institute for Social Scientific Research, Germany

Dr Janne I. Hukkinen, Professor, University of Helsinki, Finland

Dr Jorge Riechmann, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción, Spain

Dr John Barry, Professor, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

Dr Linda Nierling, Senior Scientist, Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Dr Ines Omann, Senior Researcher, Austrian Foundation for Development Research, Austria

Dr Hug March, Associate Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Spain

Dr Jakub Kronenberg, Associate Professor, University of Lodz, Poland

Yayo Herrero, Miembro del Foro de Transiciones, Spain

Dr Isabelle Anguelovski, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr François Schneider, Researcher, Research & Degrowth, France

Dr Vasilis Kostakis, Senior Researcher, Tallinn University of Technology, Estonia

Dr Enric Tello, Professor, University of Barcelona, Spain

Dr Andrew Sayer, Professor, Lancaster University, UK

Dr Kate Soper, Emerita Professor, London Metropolitan University, UK

Dr Klaus Hubacek, Professor, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Dr Brent Bleys, Assistant Professor, Ghent University, Belgium

Dr Jill Jäger, Independent Scholar, Vienna, Austria

Dr Mauro Gallegati, Professor, Università Politecnica delle Marche, Italy

Dr Peadar Kirby, Professor Emeritus, University of Limerick, Ireland

Dr Inés Marco, Researcher, University of Barcelona, Spain

Dr Ivan Murray Mas, Assistant Lecturer, Universitat de les Illes Balears, Spain

Dr Alexandros Kioupkiolis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Aurore Lalucq, Co-Director, Veblen Institute, France

Dr Gaël Plumecocq, Researcher, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France

Dr David Soto Fernández, Associate Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Christian Kimmich, Researcher, Masaryk University Brno, Czech Republic

Dr Giacomo D’Alisa, Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Seth Schindler, Senior Lecturer, University of Manchester, UK

Dr Philippe Roman, Researcher, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Lorenzo Pellegrini, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Netherlands

Dr Erik Gómez-Baggethun, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Tommaso Luzzati, Assistant Professor, University of Pisa, Italy

Dr Christoph Gran, ZOE Institute for Future Fit Economies, Germany

Dr Tor A. Benjaminsen, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Barry McMullin, Professor, Dublin City University, Ireland

Dr Edwin Zaccai, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Jens Friis Lund, Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr Pierre Ozer, Researcher, Université de Liège, Belgium

Dr Louison Cahen-Fourot, Researcher, Institute for Ecological Economics, Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria

Dr Tommaso Rondinella, Researcher, Italian National Institute of Statistics, Italy

Dr Julia Steinberger, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Andrew Fanning, Marie Curie Research Fellow, University of Leeds, UK

Jose Luis Fdez Casadevante Kois, Miembro del Foro Transiciones, Spain

Dr Seema Arora-Jonsson, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Dr Astrid Agenjo Calderón, Lecturer, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Tom Bauler, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Gregers Andersen, Independent Researcher, Denmark

Dr Peter Söderbaum, Professor Emeritus, Mälardalen University, Sweden

Dr Lourenzo Fernandez Priero, Professor, Universidade de Santiago de Compostela, Spain

Dr John R Porter, Emeritus Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr François Thoreau, Senior Researcher, University of Liege, France

Mariagiulia Costanzo Talarico, Researcher, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Maria Nikolaidi, Senior Lecturer, University of Greenwich, UK

Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, Assistant Professor, University of Roskilde, Denmark

Dimitar Sabev, Researcher, University of National and World Economy, Bulgaria

Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Croatia

Dr Hans Diefenbacher, Professor, University of Heidelberg, Germany

Dr Marco Armiero, Director of the Environmental Humanities Laboratory, Royal Institute of Technology, Sweden

Dr Irene Ring, Professor, Technische Universität Dresden, Germany

Dr Christine Bauhardt, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

Dr Dominique Bourg, Professor, University of Lausanne, Switzerland

Dr Tomas Ryska, Lecturer, University of Economics, Czech Republic

Dr Filka Sekulova, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Andrej Lukšič, Associate Professor, University of Ljubljana, Slovenia

Dr Adrian Smith, Professor, University of Sussex, UK

Dr Serenella Iovino, Professor, Università di Torino, Italy

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Roberto De Vogli, Associate Professor, University of Padova, Italy

Dr Danijela Dolenec, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Alexandra Köves, Senior Lecturer, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Antoine Bailleux, Professor, Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgium

Dr Christof Mauch, Director, Rachel Carson Centre for Environment and Society, Germany

Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia

Dr Branko Ančić, Researcher, Institute for Social Research for Social Research in Zagreb, Croatia

Dr Marija Brajdic Vukovic, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Manuel González de Molina, Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Kye Askins, Reader, University of Glasgow, UK

Dr Carlos de Castro Carranza, Profesor Titular de Física Aplicada, Universidad de Valladolid, Spain

Dr Annika Pissin, Researcher, Lund University, Sweden

Dr Eva Fraňková, Assistant Professor, Masaryk University, Czech Republic

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Lidija Živčič, Senior Expert, Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia

Dr Martin Pogačar, Research Fellow, ZRC SAZU, Slovenia

Dr Peter Nielsen, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Yaryna Khmara, Researcher, University of Lodz, Poland

Dr Ika Darnhofer, Associate Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Isabelle Cassiers, Professor, Université catholique de Louvain, Belgium

Dr Mihnea Tanasescu, Researcher, Research Foundation Flanders (FWO) and Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium

Dr Daniel Hausknost, Assistant Professor, Institute for Social Change and Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Christoph Görg, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Dr Andreas Novy, Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Fikret Adaman, Professor, Boğaziçi University, Turkey

Dr Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Canada

Dr Kevin Maréchal, Professor, Université de Liège, Belgium

Dr Anke Schaffartzik, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Milena Buchs, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Jean-Louis Aillon, Researcher, University of Genova, Italy

Dr Melanie Pichler, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Helmut Haberl, Associate Professor, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Julien-François Gerber, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Netherlands

Dr John Holten-Andersen, Associate Professor, Aalborg University, Denmark

Theresa Klostermeyer, Officer for Sustainability and Social Change, German League for Nature, Animal and Environmental Protection, Germany

Dr Lyla Mehta, Professor, Institute of Development Studies, UK

Dr Geneviève Azam, Professor, Université Jean Jaurès, France

Dr Hermann E. Ott, Professor, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany

Dr Angelika Zahrnt, Professor, Institute for Ecological Economic Research, Germany

Dr Melissa Leach, Director, Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK

Dr Irmi Seidl, Assistant Professor, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland

Dr Shilpi Srivastava, Research Fellow, Institute of Development Studies, UK

Dr Elgars Felcis, Researcher, University of Latvia, Chairman of Latvian Permaculture Association, Latvia

Dr Tilman Santarius, Professor, Technische Universität Berlin and Einstein Center Digital Futures, Germany

Nina Treu, Coordinator of Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Jennifer Hinton, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Friedrich Hinterberger, President, Sustainable Europe Research Institute, Austria

Dr Miriam Lang, Assistant Professor, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador

Dr Susse Georg, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Silvio Cristiano, Researcher, Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ & Università Ca’ Foscari Venezia, Italy

Dr Petr Jehlička, Senior Lecturer, Open University, UK

Dr Maja Göpel, Professor, Leuphana University, Member Club of Rome, Germany

Dr Geraldine Thiry, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Olivier Malay, Researcher, University of Louvain, Belgium

Dr Richard Lane, Researcher, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Netherlands

Dr Laura Centemeri, Researcher, National Centre for Scientific Research, France

Dr Stephan Lessenich, Professor, Ludwig Maximilians University, Germany

Timothée Parrique, Researcher, Stockholm University, Sweden

Dr Ludivine Damay, Lecturer, Université libre de Bruxelles, Belgium

Dr Janis Brizga, Researcher, University of Latvia, Latvia

Dr Claudio Cattaneo, Associate Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Miquel Ortega Cerdà, Advisor, Barcelona City Council

Dr Olivier De Schutter, Professor, Catholic University of Louvain, Belgium

Dr Annalisa Colombino, Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Sciences, University of Graz, Austria

Dr Philip von Brockdorff, Head of the Department of Economics, University of Malta, Malta

Dr Sarah Cornell, Senior Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Ruth Kinna, Professor, Loughborough University, UK

Francesco Gonella, Professor, Università Ca’ Foscari Venezia, Italy

Orsolya Lazanyi, Researcher, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Eva Friman, Director at Swedesd, Uppsala University, Sweden

Dr Pernilla Hagbert, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Vincent Liegey, Co-Author of ‘A Degrowth Project’, Hungary

Dr Manlio Iofrida, Associate Professor, University of Bologna, Italy

Dr Mauro Bonaiuti, Lecturer, University of Turin, Italy

Dr Marco Deriu, Researcher, University of Parma, Italy

Dr Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland

Dr Guy Julier, Professor, Aalto University, Finland

Dr Anna Kaijser, Lecturer, Linköping University, Sweden

Dr Petter Næss, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Irina Velicu, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Ulrich Brand, Professor, University of Vienna, Austria

Dr Christina Plank, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Karolina Isaksson, Senior Research Leader, Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden

Dr Jin Xue, Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Rasmus Steffansen, Researcher, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Irmak Ertör, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Maria Hadjimichael, Researcher, University of Cyprus, Cyprus

Dr Carlo Aall, Researcher, Western Norway Research Institute, Norway

Dr Claudiu Craciun, Lecturer, National School of Political Studies and Administration (SNSPA), Romania

Dr Tuuli Hirvilammi, Researcher, University of Jyväskylä, Finland

Dr Tuula Helne, Senior Researcher, The Social Insurance Institution of Finland, Finland

Davide Biolghini, Researcher, Rete italiana Economia Solidale (RES), Italy

Dr Pasi Heikkurinen, Lecturer, University of Leeds, UK

Dr Anne Tittor, Researcher, University of Jena, Germany

Dr Dennis Eversberg, Researcher, University of Jena, Germany

Dr Herman Stål, Lecturer, Umea School of Business, Economics and Statistics, Sweden

Dr Hervé Corvellec, Professor, Lund University, Sweden

Dr Anna Heikkinen, Researcher, University of Tampere, Finland

Dr Karl Bonnedahl, Researcher, Umea University, Sweden

Dr Meri Koivusalo, Professor, University of Tampere, Finland

Dr Martin Fritz, Researcher, Bielefeld University, Germany

Dr Daniel Bergquist, Researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Dr Yuri Kazepov, Professor, University of Vienna, Austria

Dr Salvador Pueyo, Researcher, Universitat de Barcelona, Catalonia

Dr Lars Rydén, Professor, Uppsala University, Sweden

Patrick ten Brink, Director of EU Policy, European Environmental Bureau, Belgium

Dr Ebba Lisberg Jensen, Associate Professor, Malmö University, Sweden

Dr Alevgul H. Sorman, Researcher, Basque Centre for Climate Change (BC3), Spain

Dr Aram Ziai, Professor, University of Kassel, Germany

Dr Panos Petridis, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Dr Gary Dymski, Professor, University of Leeds, UK

Dr Markus Wissen, Professor, Berlin School of Economics and Law, Germany

Dr Wendy Harcourt, Professor, International Institute of Social Studies of Erasmus University, The Netherlands

Dr John Barrett, Professor, University of Leeds, UK

Dr Silke van Dyk, Professor, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany

Dr Vasna Ramasar, Senior Lecturer, Lund University, Sweden

Danijela Tamše, Managing Editor of the Journal for the Critique of Science, Imagination, and New Anthropology, Slovenia

Dr Camil Ungureanu, Associate Professor, Universitat Pompeu Fabra, Spain

Dr Mirela Holy, Lecturer, VERN’ University of Zagreb, Croatia

The EU needs a stability and wellbeing pact, not more growth

Letter: 238 academics call on the European Union and its member states to plan for a post-growth future in which human and ecological wellbeing is prioritised over GDP

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık