AktüelGazedda'nın GündemiHükümet anayasaya aykırı davranıyor

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Koral Çağman’ın Çalışma Bakanlığı’ndan istifasının ardından yerine gerekli atanma yapılmamasını anayasaya aykırı buldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gazedda Kıbrıs Gazedda KıbrısTemmuz 9, 2021
“insan_ticareti"
Gazedda_Patreon

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Koral Çağman’ın Çalışma Bakanlığı’ndan istifasının ardından yerine gerekli atanma yapılmamasını anayasaya aykırı buldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstifa Nedeniyle Boşalan Bakanlığa KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında Atama Yapılmaması:

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Koral Çağman 25 Haziran 2021 tarihi itibarıyle görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.

KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında, Bakanlıklar, Anayasa’nın öngördüğü sayı ve ilkelere uygun olarak Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de  yayımlanacak bir kararname ile kurulur ve kaldırılır. Ancak böyle bir kararname, ilgili Başbakan’ın güvenoyu alması halinde yürürlüğü girer.

Anayasamızın 108’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Bakanlık sayısı 10 (on)’dur  ve hiçbir halde Bakan sayısı  10 (on)’u aşamaz. Bakanlık merkez örgütünün kuruluşu ve hangi dairelerin ve hizmet birimlerinin hangi Bakanlığa bağlanacağı, Yasanın öngördüğü ilkelere uygun olarak çıkarılacak tüzükle düzenlenir.

Yine, izinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici olarak vekillik edebilir. Herhangi bir nedenle boşalan Bakanlığa, en geç 10 (on) gün içinde atama yapılır.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere, Anayasanın 108’inci maddesinin 5’inci fıkrasında herhangi bir nedenle boşalan Bakanlığa atama süresi olarak belirtilen 10 (on) gün amir bir hükümdür ve ilgili madde bu sürenin uzatılmasına, göz ardı edilmesine veya istifa eden bir Bakanın yerine vekillik edilmesine cevaz vermemektedir. Dolayısıyle istifa tarihinden bu güne kadar bir Bakanın atanmamış olması KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesine veya ilgili kuralına aykırıdır. Sayın Başbakan Anayasamızın 107’nci maddesi gereğince, Bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulu’nun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Herkes, hiçbir ayırım gözetmeksizin, Anayasa ve yasalar önünde eşit olduğu cihetle Devlet yönetiminde bulunan kişiler de ülkemizin mevzuatına uymak zorundadırlar. Bu nedenle, Sayın Başbakan işbu Anayasa ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak söz konusu aykırılığa son vermesi ve ilgili ihlali ortadan kaldırması gerekmektedir. Aksi halde Anayasa ile güvence altına alınan temel hakların sözüne ve ruhuna  zarar verilmiş olacaktır.

 Emine DİZDARLI

Yüksek Yönetim Denetçisi

Gazedda Kıbrıs

Gazedda Kıbrıs

Gazedda'yı hem yaşatabilmek hem de içeriklerini daha da zenginleştirebilmek için okuyucu katkısına ihtiyacımız var. Bağımsız ve özgür olmak, öyle kalmak ve bu sesi yaygınlaştırmak, daha fazla paylaşmak istiyoruz. Bunun da yolu sizlerin desteğinden, yani yurttaşların, Gazedda’yı sahiplenen insanların gönüllü oluşturacakları fondan geçmektedir. Gazedda’ya patreon üzerinden destek olabilirsiniz. https://www.patreon.com/gazedda

LGBT kitapcık